Control
  • D'acord amb l'article 3.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'exercirà per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer.
Funció interventora Control financer Informe resum anual dels resulats de control intern